-
اخبار ويژه
  • *** توجه: مهلت ثبت نام آنلاين پایان یافته است. از این پس ثبت نام در کنگره فقط در محل برگزاری امکان پذير مي باشد ***
صفحه اصلي | نمايشگاه | نقشه نمايشگاه

نقشه نمايشگاهغرفهA

رديف

شماره غرفه

نام شرکت

متراژ

1

42

شرکت مهر آرابن

16 متر مربع

2

43

شرکت آرمان ايده طب پويا (همانند ساز بافت کيش )

12 متر مربع

3

44

شرکت فن آوري  پيشرفته رزين

30 متر مربع

4

45.46.47

شرکت ديار تجهيز

40 متر مربع

5

81.82.83 و 48.49

شرکت پارسه اتکال

66 متر مربع

6

50

شرکت پرتو درمان صميمي

12 متر مربع

7

51

شرکت اعتماد تجارت کيهان

17 متر مربع

8

52.53.54.55

شرکت هنگام دندان

61 متر مربع

9

56

شرکت آسا اونيک

16 متر مربع

10

57

شرکت دنتا پارت

16 متر مربع

11

74.75 و 58.59

شرکت اشترومن خاورميانه

48 متر مربع

12

60

شرکت ايده برتر کيوان

12 متر مربع

13

61.62و71.72

شرکت الماس رويان پارس

48 متر مربع

14

63.64.65.66.67.68.69.70

شرکت دايو پارس

96 متر مربع

15

73

شرکت بايودنتا ايرانيان

12 متر مربع

16

76

شرکت تصوير طب هامرز

12 متر مربع

17

77.78

شرکت اعتماد منصور

18 متر مربع

18

79.80

شرکت پايا دندان پيشرو

30 متر مربع

19

84

شرکت آپاديس طب امروز

12 متر مربع

20

85.86

شرکت آزاد تجارت پارس

24 متر مربع

غرفهB

رديف

شماره غرفه

نام شرکت

متراژ

1

87

شرکت پارس دارو

12 متر مربع

2

88.89

شرکت آسيا طب دندان

24 متر مربع

3

90.91

شرکت نيشام آريانا

24 متر مربع

4

92.93

شرکت صبا تجارت مطمئن

42 متر مربع

5

94.95

شرکت دنتوس

32 مترمربع

6

96.97.98.99.100

101.102.103.104.105

شرکت دوستکام

120مترمربع

7

106

شرکت آرمان طبيعت سبز پويا

12متر مربع

8

107.108

اتحاديه تجهيزات دندانپزشکي

24متر مربع

9

109.110

شرکت مرداريد سپيد مانا

24متر مربع

10

111.112

شرکت پوراطب

32متر مربع

غرفهE

رديف

شماره غرفه

نام شرکت

متراژ

1

122

شرکت پرسيا طب نوين

9 متر مربع

2

123.124

فراديد دانش ارشيا

24 متر مربع

3
4
5
6
7
8
9
10
غرفهC

رديف

نام شرکت

متراژ

1

کل سالن در اختيار شرکت محترم آپادانا تک


راهرو

رديف

نام شرکت

متراژ

1

غرفه راهرو سالنDبهFشرکت نمودار ( شايان نمودار )

8 متر مربع

غرفهD

رديف

شماره غرفه

نام شرکت

متراژ

1

1.2

شرکت فراز مهر اصفهان ( آپادانا درمان طب)

27 متر مربع

2

3.4

کالاي پزشکي بلغار

24 متر مربع

3

5

شرکت دانش نگين آريا

12 متر مربع

4

6

شرکت پرتو ابزار پاسارگاد

12 متر مربع

5

7

شرکت فرآورده بافت ايرانيان

12 متر مربع

6

8.9

شرکت سان بن تجهيز

24 متر مربع

7

10.11

اتحاديه تجهيزات پزشکي

24 مترمربع

8

12

شرکت الماس طب ايرانيان

15 مترمربع

9

13

شرکت رامان طب ارس

12 متر مربع

10

14

شرکت ليزارد طب

12 مترمربع

11

15

شرکت يخ ژله فرتاک

12 مترمربع

12

16

شرکت جهان پرداز طب و نرم افزار لبخند

12 متر مربع

13

17.26

شرکت آروند فن پارس

24 مترمربع

14

18.19.20.21.22.23.2425

شرکت درسان طب پارس

96 مترمربع

15

27

پيشگامان توسعه دريان

12 مترمربع

16

28

شرکت نت تهران

12 مترمربع

17

29.30

شرکت کلان طب ياران

24 مترمربع

18

31.32

شرکت مهر گستر سام طب

24 مترمربع

19

33.34

شرکت پرتو تصوير درمان

24 مترمربع

20

35.36

شرکت تجهيزات طب اثر

24 مترمربع

21

37

شرکت کوشا طب تجارت نويد

12 مترمربع

22

38

 شرکت اقليم دانش

12 مترمربع

23

39

شرکت سپهر اسپيد کاويان

12 مترمربع

24

40

شرکت دندان ابزار البرز

12 مترمربع

25

41

شرکت نيک درمان

12مترمربع

غرفهF

رديف

شماره غرفه

نام شرکت

متراژ

1

131

شرکت سهي

12 مترمربع

2

1323

1334

1345

1356

136

شرکت توليدي ايران طب

12 متر مربع

7

1378

1389

13910

14011

14112

14213

14314

14415

145

شرکت مينادنت

12 مترمربع

16

146

شرکت سامان زردندان

12 متر مربع


روزهاي مانده تا کنگره

آرشيو کنگره هاي پيشين


آمار بازديد سايت
1326509 نفر