-
اخبار ويژه
  • *** توجه: مهلت ثبت نام آنلاين پایان یافته است. از این پس ثبت نام در کنگره فقط در محل برگزاری امکان پذير مي باشد ***
صفحه اصلي | بخش علمي | پوستر هاي علمي

پوستر هاي علمي

عنوان

نويسنده اول


Titanium Granules for GBR, why & where

فرزانه جباري

1

Bacterial Composition of Subgingival Plaque in Crowded and Non-Crowded Teeth

الهه رفيعي

2

Clinical and radiographic comparison of the effect of two types of fixed retainers on the health of periodontium

مرتضي عشاق

3

Dental cement radiopacity and Peri - implantitis

مهسا شيخ الاسلاميان

4

Photodynamic Therapy and Biofilm around Implant

مهسا شيخ الاسلاميان

5

peri-implantitis: critical review and different approach to published literatures

اميد مقدم مشعوف

6

The effects of Diode laser as an adjunct to scaling and root planing in treatment of Chronic periodontitis: A Review of the Literature

فرشته شانه اي

7

Healthy Inter-dental Papilla by Restoratively-driven Approach

مونا نوروزي

8

Periodontal condition in patients with rheumatoid arthritis: effect of anti- rheumatic drugs

سميرا کرد تبار

9

a review in cyanoacrylate-based tissue adhesives in oral surgeries

ستوده دوايي

10

Miniscrew-assisted single-tooth distraction osteogenesis to move an ankylosed maxillary central incisor: literature review and report of a case

شيما گل محمدي

11

The Importance of adequate attached gingiva in Orthodontic treatment plan (case report)

آذين نوريان

12

Influence of vertical soft tissue thickness on peri-implant bone loss

مهدي محمدي

13

Alloderm role in soft tissue management around dental implants

مرواريد مافي

14

Effect of diode laser irritation on the attachment of periodontal ligament cells

صفورا منصور فر

شبنم آقايان

15

Preventing from abutment Screw loosening with Adhesive material

محمد حسين مهگلي

16

Does smoking compromise the implantation outcomes?

سحر جبلي

17

Comparison of the Effects of Diclofenac Sodium or Celecoxib on the Healing Tooth Socket of the Rat

نرگس نقش

18

Relationship of periodontal disease with some serum factors in hemodialysis patients

نرگس نقش

19

Evaluation Of The Outcome And Complication Of Using Non-Resorbable And Resorbable Membrane For Vertical And Horizontal Augmentation: A Review Of Articles

پريشاد بهمني

20

Gingival Crevicular Fluid levels of IL-17 in Peri-Implant Mucositis , Peri-Implantitis and a Control Group with Healthy Implants

شيرين زهرا فرهاد

21

Comparison of the Levels of Interleukin-17 in Gingival Crevicular Fiuid of Patient with Chronic Periodontitis and Aggressive Periodontitis and a Healthy Control Group

شيرين زهرا فرهاد

22

Association of IL1 gene polymorphism with early marginal bone loss around implant

سحر جبلي

23

Treatment of Peri-implantitis

زهرا ظهري

24

Effect of ageing and inflammation on periodontal ligament stem cells

زهرا آقا محمدي

25

Management of Black Triangle between Teeth or Restorations

اعظم مصطفوي

26

New approaches in periodontal regeneration: bioactive scaffolds

رکسانا سلطاني

27

aPDT in management of periodontitis by three different photosensitizers

نسيم چيني فروش

28

Recommendations for Implant Loading Protocols

مژگان ايزدي

29

Assessment of Salivary oxidative stress markers and their relation to dental caries and periodontal disease in children

بهاره ناظمي سلمان

30

Effect of Awareness and Reassurance on Anxiety of Dental Implant Candidates

سحر موسوي

31

Esthetic failures in implant dentistry

احسان بيرنگ

32

Importance of Zinc containing Oral Care Products in The Maintenance of Oral Health after Implant Placement

عليرضا طالبيان

33

Comparative Evaluation of the Cortisol Level of Unstimulated Saliva in Patients with and without Chronic Periodontitis

الهه کرمي

34

Comparison of post-operation pain of immediate versus conventional implant placement

کتايون غفاري

35

Systemic Influence of chronic periodontitis on Alzheimer’s disease

نسرين رحمانپور

36

Topical Hemostatic agents

شهرزاد شاه بيک

37

Esthetic crown lenghtening

مريم تهرانچي

38

PERI-IMPLANT PROGNOSES

مهدي انگجي

39

Clinical and Radiographic Evaluation of the Effect of Allograft Alone, or in Combination with Simvastatin Gel in the Treatment of Mandibular Class II Furcation Defects in Human

زهرا نصيري

40

ortho-perio integrated approach to regenerate lost periodontal structures

آيدين حسن زاده

41

Saliva : A Diagnostic Fluid for Systemic and Oral Diseases

نسيم فرخاني

42

Clinical Effectiveness of Photodynamic Therapy as an Adjunct to Nonsurgical Periodontal Treatment

سميرا حسيني

43

Evaluation of platelet-rich fibrin influence in decreasing of periodontal disease after the impacted third molar surgery

محمد امين خواجوي

44

The evaluation of bone quality in edentulous areas of jaws before implant placement and assessing its relationship with primary and secondary implant stability using fractal analysis

محمد امين خواجوي

45

Monitoring of virulence in Aggregatibacter actinomycetemcomitans cells surviving antimicrobial photodynamic therapy via nano-chitosan encapsulated indocyanine green

مريم پورحاجي باقر

46

Implant placment with simultaneous Guided Bone Regeneration (GBR)

نجمه السادات والد ساروي

47

How to manage side effects of bisphosphanat?

شهرزاد شاه بيک

48

Molecular evidences on the relationship between coronary heart disease and periodontitis: A review

محمد امين خواجوي

49

Dental Implant in Cancerous person. (Review)

امير فهيمي پور

50

Regenerative potential of leucocyte- and platelet-rich fibrin.(sinus floor elevation,alveolar ridge preservation andimplant therapy.)

معصومه فرامرزي

51

A Challenging in Diagnosis of Mucous Membrane Pemphigoid (MMP) with the Desquamative Gingivitis (DG) Presentation: A Case Report

مريم کوپايي

52

Root Coverage ; Allograft vs. Autograft

مريم کاکويي نژاد

53

Deciduous Derived Stem Cells; A Promising Notable Source for Periodontal Tissue Damages Regeneration

عبدالرضا اسماعيل زاده

54

Microbiological and Clinical Effects of Application of Enamel Matrix Derivative and Sustained-Release Micro-Spherical Minocycline as an Adjunct to Non-Surgical Therapy in Peri-Implant Mucosal Inflammation

زهرا گوهرفر

55


روزهاي مانده تا کنگره

آرشيو کنگره هاي پيشين


آمار بازديد سايت
1326573 نفر